تست....روانشناسی

تست میزان جسارت

ين يك تست خودشناسي است كه شما مي توانيد با پاسخ دادن به سوالات  خود را محك زده وبدانيد كه چقدر جسارت داريد؟

جسارت به معناي پر رويي وگستاخي نيست وحتي به معني اعتماد به نفس بالا هم نيست! بلكه جسارت به معني بهترين عملكرد در وضعيت بحراني است واين رفتار بايد به نحوي باشد كه انسان متضرر نشود

در اينجا پنج سوال وجود دارد كه هر كدام داراي پنج گزينه است وشما دوستان خوبم بايد هر يك از سوالات رابر حسب عملكرد خودتان پاسخ دهيد وبراي هر سوال يك گزينه را انتخاب نماييد:

 

1- تصور كنيد كه در صف ايستگاه اتوبوس هستيد ،زماني كه اتوبوس مي رسد شخصي بدون نوبت ،خودش را جلوي شما جا مي دهد ومي خواهد وارد اتوبوس شود در اين جور مواقع شما معمولاً كدام يك از اين اقدامات را انجام مي دهيد(فقط يك مورد)

A- با او برخورد جدي مي كنم ومعمولا بسيار عصباني وناراحت مي شوم.

B- به اونگاه تذكر دهنده اي مي كنم وحداكثر سري به حالت تاسف براي كار زشت او تكان مي دهم ولي در هر صورت اجازه مي دهم سوار شود.

C- از پشت سر به شانه او مي زم وبا ارامش به او ميگويم : ببخشيد آخر صف اين جا نيست!

D- در اين جور مواقع احتمال دارد با عصبانيت وتندي با او درگير شوم در هر صورت به هيچ وجه نمي گذرم كه جلوتر از من سوار شود.

E- معمولا در اين جور موارد به اين افراد بي فرهنگ جيزي نمي گويم چون مطمئنم اين افراد درست بشو نيستند.

 

2- در مواقعي كه نمي خواهيد با كسي درگيري ومشاجره داشته باشيد وبه اصطلاح كوتاه مي آييد چه احساسي داريد؟

A- نمي خواهم به خاطر مساله كوچكي درگير شوم ووقت خود را تلف كنم.

B- مي ترسم به خاطر يك مساله كوچك مورد ضرب وشتم قرار گرفته وآسيب جدي ببينم .

C- درگيري را كار درستي نمي دانم ولي اگر مجبور شوم اين كار را مي كنم .

D- هرگز كوتاه نمي آيم ، به هر قيمتي كه برايم تمام شود.

E- در مواقع درگيري احساس خوبي ندارم براي همين درگير نمي شوم .

 


3- تصور كنيد كه براي ديدن فيلم مورد علاقه تان به سينما رفته ايد ودر حين ديدن فيلم متوجه عده اي مي شود كه در پشت سر شما شروع به صحبت كرده اند به طوري كه شما متوجه بعضي از قسمت هاي فيلم نشده ايد در اين جور مواقع چه مي كنيد؟

A- ترجيح مي دهم سكوت كنم وچيزي به آنها نگويم در حالي كه از درون عصباني وناراحت مي شوم .

B- حتماً به مسئول سالن اطلاع مي دهم تا به آنها تذكر دهد.

C- برميگردم وبا لحني آرام ومودبانه به آنها مي  گويم :ببخشيد سر وصداي شما نمي گذارد كه من متوجه فيلم بشوم .

D- معمولا در اين جور موارد نمي توانم جلوي خودم را بگيرم بنابراين به احتمال زياد با آن ها به شدت برخورد كرده ودرگير مي شوم .

E- در حالي كه چند بار برميگردم فقط به آن ها نگاه اعتراضي ‌آميزي مي كنم ودر نهايت احتمال دارد با عصبانيت سالن سينما را ترك كنم .

 


4- شايد براي شما پيش آمده كه از فروشگاهي در محله تان كنسروي را خريده باشيد ووقتي كه به منزل رفتيد متوجه شده ايد كه از تاريخ مصرف آن مدتي گذشته است در اين طور مواقع چه اقدامي انجام مي دهيد ؟

A- قوطي كنسرو را دور انداخته واز فروشگاه ديگري خريد مي كنم وشايد چندان عصباني نشوم.

B- قوطي را بر ميدارم وبه نزد فروشنده مي روم وبا عصبانيت با او برخورد مي كنم وبدون اينكه پول آن را پس بگيرم با ناراحتي برميگردم وشايد ديگر هرگز از آن فروشگاه خريد نكنم .

c- آن را نزد فروشنده برده وبه آرامي به  او ميگويم نبايد اين جور مواد غذايي را بفروشيد پس لطفا اين را پس بگيريد وپولم را ميگيرم وشايد باز هم از آن فروشگاه خريد كنم .

D- شكايتي تنظيم كرده وهمراه با كنسرو به مراجع ذيصلاح رجوع مي كنم تا با آن فروشنده برخورد جدي صورت گيرد.

E- در اين جور مواقع بسيار ناراحت وعصباني مي شوم وشايد حتي پيش فروشنده نروم ولي در هر صورت هرگز از او خريد نخواهم كرد.


 

5- اگر روزي سوار اتوبوس شويد وشخصي از شما بليت بگيرد وآن را به راننده بدهد بدون اينكه پول آن را بپردازد معمولا در اين جور مواقع چه برخوردي مي كنيد؟

A- من فكر مي كنم كه يك بليت ارزش چنداني ندارد.

B- به او مي گويم :عذر مي خوام پول بليت مرا بدهيد واگر نپرداخت اهميت نمي دهم .

C- نگاه آرامي به او مي اندازم تا خجالت بكشد چون آنقدر پر رونيستم تا پول يك بليت را بخواهم .

D- با جرات به او مي گويم پول بليت را بدهيد واگر نداد او را مجبور مي كنم كه بليت مرا پس بدهد .

E- معمولا موارد بزرگ تر وباارزش تري را به دليل خجالت كشيدن از دست داده ام چه برسد به يك بليط كم ارزش!

 

بعد از اين كه گزينه هاي خود را انتخاب كرديد براي هر يك از گزينه هاي مشخص شده مانند اين الگو يك امتياز درنظر بگيريد :

A=1,B=2,C=3,D=4,E=5

الف: اگر امتياز به دست آمده شما بين 5 تا 13 باشد بايد بدانيد كه داراي  جسارت اجتماعي ضعيف تا متوسط هستيد قطعا هر قدر كه به عدد 13 نزديك تر باشيد وضعيت بهتري خواهيد داشت واين در حالي است كه احتمالا در اكثر مواقع از حقوق خود مي  گذريد ويا اين كه نمي توانيد حرف دلتان را بزنيد وبر خلاف انتظار خود عمل مي كنيد.

ب: اگر امتياز به دست آمده شما يكي از اعداد 14 تا15 باشد بايد بدانيد كه شما داراي بهترين  حد مطلوب از يك جسارت اجتماعي هستيد در صورتي كه كسي نمي تواند حق شما را بخودر واگر هم چيزي را ببخشيد اين كار را آگاهانه وبرحسب شناخت انجام داده ايد.

ج: اگر امتياز به دست آمده بيشتر از عدد 15 باشد بايد بدانيد كه شما داراي جسارت اجتماعي لازم ومفيدي هستيد ولي احتمالاً تا حدي آن را با عصبانيت وپرخاشگري مخلوط مي كنيد وگاهي متوجه مي شويد كه به خاطر مسايل جزيي در گير وعصباني شده ايد.

 

اميدوارم همه شما دوستان خوبم از يك جسارت اجتماعي مطلوبي برخوردارباشيد تا هيچگاه حقتان پايمال نشود

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن 1390ساعت 15:39  توسط نگار  | 

نگاه و شخصیت

جهت رمز گشـایی حرکات چشمها صورت را به 3 بخش فوقانی-میانی-تحتانی در ذهن خـود مجسم کنید. اکنون مجددا آن 3 بخش را از وسط به 2 بخش چپ و راست تقسیم کنید. حرکت چشم به سمت هر یک از این 6 منطقه را میتوان اینگونه تفسیر کرد:

بالا: دیداری

وسط: شنیداری

پایین: تکلم و احساسات

سمت چپشان مربوط به اطـلاعـات یـادآوری شده و سمت راستشان مربوط به اطلاعات خلق شده می باشد. به این مفهوم که شخص به مـنظور دستیابی به مناطق مرتبط با حواس پنجگانه مغز بطور غیر ارادی چشمانش را به جهات مختلف حرکت میدهد.

 • چشمها بالا وچپ: نیـمکره غیـر بـرتـر تـجـسـمات فکری - تصویر ذهنی یادآوری شده - دستیابی به خاطرات بصری (Vr)
 • چشمها بالا و راستنیـمـکره بـرتـر تجسمات فکری-تصویر ذهنی خلق شده-قوه مخیله (Vc)
 • چشمها وسط و چپنیـمـکره غـیر برتر پردازش حـس شـنـوایی-دستیابی به خاطرات اصوات-افتراق تن صدا (Ar)
 • چشمها وسط و راستنـیـمـکره بـرتر پـردازش حـس شنوایی-تجسم اصوات جدید (Ac)
 • چشمها پایین و چپ: ندای درون-گفتگوی باطنی-ایجاد کلام(Ad)
 • چشمها پایین و راست: احساسات، حـس لامـسه و هـم احشایی-دستیابی به احساسات، عواطف، احساس سردی وگرمی، درد، فشار، حرکت و جاذبه(K)
 • چشمها مستقیم بسمت روبرو و متسعدسـتـرسـی سـریع و آنی به تمام اطلاعات حسی (معمولا بصری)

  کاربردها

  1- موثرتر ومفیدتر بیاندیشید                                                                          از آنجایی که حرکات چشمها سبب تحریک بخشهای متفاوتی از مغز میگردند، بـنـابـراین شما را در اندیشیدن بهتر یاری میکند. بـرای مـثال هنگامی که از شما پرسیده شود که آخرین فردی که امروز صبح ملاقات کردی چه کسی بود؟ شما بـا حـرکت دادن چشم هـا بسمت بالا و چپ می توانید آن را بهتر به خاطر بیاورید.

  2- بدانید چه زمانی باید سکوت کنید                                                               هنگامی کـه فـردی در حین انجام حرکات چشمی می باشد و شما نیز همزمان صحبت می کنید، رشته افکار وی برهم از دست میرود کـه سبب تاخیر و کندی ارتباط مـتـقـابل، سردرگمی و رنجش آن فرد نسبت به شما خواهد شد. 

  3- حریم شخصی افراد                                                                                افرادی که شیوه تفکرشان وابسته بر اطلاعات بصری میباشد، بـه حـریم شخصی زیادی نیاز دارند. مایلند از شما به اندازه کافی فاصله بگیرند تا قادر باشند خیلی خوب شما را مشاهده کنند زیرا که با نگاه کردن به شـمـا اطـلاعـات بـسـیـاری را گـردآوری مـی کنند. بنابراین دور از آنها نشسته و یا بایستید. افرادی که احساسی می اندیشند مایـلـنـد به حد کافی نزدیـک بـاشـنـد تـا بـا شـما تـماس جسمی برقرار کنند که این کار را با زدن به بازوهای شما، گرفتن آرنج و یا شانه و دست دادنی که گویی میـل بـه رها کردن دستان شما ندارد بروز میدهند. همچنـیـن افـرادی که یادگیری و تفکراتشان وابسته به اطلاعات شنیداری میباشد کمترین توجهی نسبت به وجود شما و حرکات جسمانی شما ندارند زیرا که تمام توجه شان معطوف به جزئیات و صـحت اطـلاعـات مبـادلـه شده و تحلیل آن میگردد.چشم برهم زدنهای مکرر و یا حتی بستن چشمها به مدت چند ثانـیه در هنگام بحث و گفتگو پیرامون مسائل پیچیده از ویژگیهای اخلاقی آنان میباشد.

  4- دروغگو را شناسایی کنید                                                                       هنگامیکه مشاهده کردید شخصی درپاسخ به پرسشهای شما به بالا و سـمـت راست چشم میدوزد احتمالا در فکر فریب و یافتن پاسخ ساختگی میباشد.

  زیاده روی نکنید

  به خـاطر داشته باشید که حرکات چشمها در تمام افراد صادق نمیباشد گاهی اوقات در افراد چـپ دسـت حـرکات چشم مذکور معکوس بوده و یا حتی برخی افراد دارای حرکات چشم منحصر به فردی می باشند. بنابراین در استفاده از آن مـحـتـاط و مـیانه رو باشید و هیچگاه به آن به دید یک قانون ثابت ننگرید.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن 1390ساعت 15:38  توسط نگار  | 

چرا ما تلفن افرادی که دوست داریم را جواب نمی‌دهیم؟

 تحقیقات جدید نشان می‌دهد ما با احتمال بیش‌تری تلفن افراد غریبه را نسبت به افرادی که دوستشان داریم جواب می‌دهیم.

مطالعات جدید در کشور انگلستان نشان می‌دهد نه دهم ما گاهی اوقات تلفن افرادی را که دوست داریم جواب نمی‌دهیم و بعد در مورد علت این کار دروغ می‌گوییم.

در کمال تعجب،‌ دانشمندان دانشگاه سالفورد متوجه شدند دوستان نزدیک بیش از دیگران در هنگام برقراری تماس تلفنی نادیده گرفته می‌شوند و پاسخی از طرف مقابل خود دریافت نمی‌کنند. این درحالی است که تلفن‌هایی که از محل کار یا بانک زده می‌شود معمولا بدون پاسخ نمی‌ماند.

تحقیقات نشان می‌دهد معمولا بسیاری از ما در علت جواب ندادن تلفن دروغ می‌گوییم و جملاتی مانند "صدای زنگ را نشنیدم" ، " داشتم رانندگی می‌کردم" یا مانند آن را می‌گوییم.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد تلفن دوستان نزدیک و مورد علاقه بیش از دیگران بدون پاسخ می‌ماند ، چرا که پاسخ تلفن‌های آن‌ها معمولا طولانی‌تر از حد معمول است.

دکتر اشلی وینبرگ روانشناس و استاد دانشگاه در این باره گفت:  کاملا طبیعی است که ما بعد از پاسخ ندادن تلفن دیگران به آن‌ها دروغ بگوییم ،‌چرا که ما یک قرارداد نانوشته با دوستان و افراد نزدیک خود بسته ایم که به تماس آن‌ها پاسخ دهیم.

به بیان دیگر فرد تماس گیرنده همیشه انتظار دارد که به تلفنش پاسخ داده شود و اگر ما این کار را انجام ندهیم به نوعی این قرارداد نانوشته را رعایت نکرده ایم. به همین دلیل بعد از این کار معمولا همه ما رو به دروغ می‌آوریم.

تکنولوژی‌های مدرن امروزی، مانند موبایل‌ها ما را همیشه در دسترس قرار داده است. البته این موضوع دارای فواید و ضررهایی است و گاهی اوقات ما ترجیح می‌دهیم به راحتی با پاسخ ندادن تماس دیگران خود را از تعهد به دیگران رها کنیم.

از جمله بهانه‌هایی که ما بعد از پاسخ ندادن به تلفن دیگران می‌آوریم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

صدای زنگ را نشنیدم

در حال رانندگی بودم

نتوانستن تلفنم را پیدا کنم

داخل جلسه بودم

دکمه را اشتباه فشار دادم

حما  م بودم

شماره را نشناختم

حوصله حرف زدن نداشتم

ممکن بود دیگران حرف‌هایم را بشنوند

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن 1390ساعت 15:36  توسط نگار  | 

روان شناسی دست ها

انسان بال ندارد برای پرواز و جای دو بال خدا به او دستانی داده كه گاه می‌تواند در نم‌نم باران، رقص‌باد، جنگ با آب در دریای پرتلاطم به پروازشان دربیاورد. انسان بال ندارد و جای آن دستانی دارد برای نوازش دست دیگری، هر چند آن دست‌ها دست تنهای خودش باشد...

• دست‌های مشت، دست‌های باز:
دست‌هایی که گویی در آنها فنجان قرار دارد. (مشت‌های نیمه‌باز) سمبلی از ظرافت و حساسیت و عقیده ضعیف و شکننده و بخشندگی است. اگر محکم و مثل مشت باشد نشا‌ن‌دهنده ماده‌گرایی، مالکیت و آزمندی است. اگر دست‌ها در هم باشند نشان‌دهنده راحتی دست و اگر در هم فشرده باشند نشان‌دهنده استرس و اضطراب است.

فشردن دست‌ها در هم به معنی جلوگیری و مانع شدن هم هست. وقتی شخصی عصبانی است نشان‌دهنده جلوگیری از برخورد کردن است. وقتی یک دست مشت‌شده و دست‌ دیگر آن را به عقب نگه می‌دارد نشان‌دهنده این است که شخص مانع خود می‌شود که به دیگری ضربه بزند. وقتی کسی دروغ می‌گوید سعی می‌کند با این حالت دست‌هایش را کنترل کند.

• دست‌های کنترل‌گر:
وقتی کف دست را به به سمت پایین حرکت می‌دهیم،‌یک حرکت آمرانه است که مثلا از کسی می‌خواهیم انجام كاری را متوقف کند یا از او می‌خواهیم آرام باشد. وقتی کف دست را روبه‌رو نگه می‌داریم به این معنی است که نزدیک‌تر نیا.

• دست‌های غالب، دست‌های مهربان:
وقتی دستمان را بالا می‌بریم و محکم نگه می‌داریم و با دست دیگر فرد را در آغوش می‌گیریم یعنی اینکه من می‌گویم وقت رفتن است. (غلبه و تسلط) وقتی دستمان را با سرعت و مستمر تکان می‌دهیم، نشان‌دهنده علاقه و مهربانی است. وقتی دستمان را شل و خیلی کوتاه و سرد تکان می‌دهیم نشان‌ دهنده فرمانبرداری و تسلیم است.

• دست‌های پرخاشگر:
با کناره دست مثل چاقو عمل کردن و هوان را بریدن مثل حرکت کاراته، با کناره کف دست و به سمت پایین ضربه زدن یعنی بازداشتن دیگران از کاری. این عمل می‌تواند نشان‌دهنده پرخاش در بحث‌ها باشد.

• مشتی برای دعوا یا پیروزی:
مشت پرت کردن به طرف یکی می‌تواند به معنی تعرض به او باشد یا دعوت به دعوا. مشت را به سمت بالا بردن و ضربه زدن به هوا به معنی پیروزمندی است.
• دست‌های پوشاننده:
وقتی نخواهیم چیزی را بشنویم گوشمان را می‌گیریم وقتی نمی‌خواهیم ببینیم جلوی چشمان را می‌گیریم و وقتی می‌خواهیم حرفی بزنیم ولی مانعی وجود دارد جلوی دهانمان را می‌گیریم. وقتی موقع حرف‌زدن جلوی دهان را بگیریم به معنی دروغ گفتن می‌تواند باشد همچنین به معنی این است که از حرفمان مطمئن نیستیم. وقتی با دست روی قلبمان را می‌گیریم ممکن است نشان‌‌دهنده حمله قلبی باشد. گاهی با یک دست، دست دیگرمان را که مشت شده و تحت هیجان است را می‌پوشانیم.

• دست‌های رو:
دست باز و کشیده شده به سمت جلو به این معنی است که می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم. یا نشان‌دهنده این است که چیزی برای مخفی کردن نداشته‌اید و شما همین هستید که نشان داده‌اید.

• دست‌های درخواست‌گر:
اگر کف دست بالا باشد و دست را جلو ببریم. به معنی طلب کردن صدقه است. اگر دست را 45 درجه باز کنیم و کف دست به سمت‌ بالا باشد و سپس دستمان را به طرف جلو بکشیم یعنی از شخصی می‌خواهیم جلوتر بیاید. اگر کف دستمان را به هم بچسبانیم، شبیه دعا کردن مسیحی‌ها و جلو ببریم یعنی از کسی خواهش می‌‌کنیم که به ما صدمه نزد.

• دست‌های بهم ساییده:
به این معنی است که فرد از چیزی خوشحال است. اگر ساییدن به آهستگی و همراه با فکر کردن و لبخند باشد، به این معنی است که فرد در فکر حیله‌ای است و از سود آن خوشحال است. ساییدن صورت و مشخصا چانه به معنی فکر کردن سنجیده و تصمیم‌گیری است. وقتی قسمتی از بدن جراحت دیده است یا اینکه تحت تنش است.

• دست‌های متفكر:
وقتی انگشت‌ها مثل مناره به هم پرس می‌شوند ممکن است بعضی از انگشت‌ها درون هم پیچیده و بعضی از آنها به شکل مناره به هم متصل باشند. به معنی فکر کردن سنجیدن و تصمیم گرفتن است. گوش دادن به صحبت‌های دیگری و فکر کردن به آنها. اگر انگشت میانی به سر تکیه داده شود یا اینکه به دهان برود یعنی دارم فکر می‌کنم و آمادگی صحبت کردن را ندارم

• دست‌های پیشتیبان:
وقتی دست را تکیه‌گاه و پشتیبان سر قرار می‌دهیم و سر را به آن تکیه می‌‌دهیم و آرنج‌ها روی میز است، نشان دهنده این است که شخص خوابش می‌‌آید یا وقتی دست خیلی به آرامی سر را نگه داشته است و با انگشت‌ها چانه را لمس می‌کنیم و به فرد روبه‌رو نگاه می‌کنیم به این معنی است که به صورت من نگاه کن آیا زیبا نیست؟ و حالتی اغواکننده است. همچنین اگر سر به دست تکیه داده باشد یعنی شخص کسل‌تر است. اگر شخص به موضوع علاقه‌مند باشد سرش را کمتر تکیه می‌دهد.

• دست‌های پنهان:
دست به معنی ارتباط برقرارکردن است و پنهان کردن آن نشان‌دهنده عدم علاقه به ارتباط و همکاری است. همچنین نشان‌دهنده این است که شخص نمی‌خواهد حرف بزند چون می‌خواهد گوش دهد. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده احساس آرامش و اینکه نیازی به حرف زدن نیست باشد.

• دست‌های نوازش‌گر:
لمس کردن می‌تواند تایید کردن خود باشد یعنی من اینجا هستم من واقعی هستم و من خوبم و این حالتی است به معنی کاهش دادن نگرانی‌‌ها از دنیای بیرونی و دنیای درون. در لحظات احساسی مثل نوازش کردن فرزند هم به معنی مهربانی و عشق است. می‌تواند به معنی تنبیه هم باشد مثل سیلی زدن. یا به معنی اثبات دوستی وقتی شانه‌های کسی را لمس می‌کنیم یعنی به او قدرت و اختیار می‌دهیم و وقتی بازوی او را لمس می‌کنیم یعنی با او احساس همدردی می‌کنیم.

• دست‌های پرستش‌گر:
وقتی دست به لباس خود می‌کشیم یعنی اینکه خودمان را جذاب‌تر می‌کنیم علامت می‌فرستیم که «آیا من زیبا نیستم؟» و همچنین یعنی مرا دوست داشته باش. وقتی با انگشت مثلا ذره‌ای را از روی لباس فردی پرت می‌کنیم به معنی عدم تایید اوست.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن 1390ساعت 15:34  توسط نگار  | 

تیپ شناسي شخصیت در فضای آنلاين

محیط ھای آنلاين نحوۀ عملکرد و رفتارھای افراد و گروه ھا را در این قلمرو ھا (گستره ھا) تعیین کرده و شکل
می دھند. اما این فقط نیمی از ماجرا است.
رفتار آنلاین ھمیشه بر اساس نحوۀ تعامل و برھم کنش این ویژگی ھا با خصوصیات افراد حضور یافته در این
محیط ھا مشخص میشود.
برای طبقه بندی این خصوصیات می توان از انواع سیستم ھا استفاده کرد. می توان بر روی ویژگی ھای خاص
کاربر مانند مھارت ھای کامپیوتری و اھدافش از به کارگیری اینترنت و یا خصوصیات مردم شناختی (سن،موقعیت
اجتماعی - اقتصادی، شغل و غیره) متمرکز شد.
بعلاوه چندین سیستم جامع نظری ( تئوریک) در روانشناسی وجود دارد که می تواند به ما در جھت بررسی
Guilg یا مدل شخصیتی Myers-Briggs رفتار انواع تیپ ھای شخصیتی در فضای اینترنتی کمک کنند. سیستم
نمونه اي از آنھاست. ford
در این کتاب سایبر اسپیس به عنوان یک بسط روان شناسانه (وسعت یافتن قلمرو روان فرد) از دنیای درون- روان
فرد تعریف شده است. به عبارت دیگر یک فضای روان شناسانه که میتواند پروسه ھای (فرآیند ھای) پروژکشن
(فرافكني منویات درونی) , دست به عمل زدن و ترانس فرنس ( ترا-گشت) را فعال و تحریک کند .
یک فضای روان شناسانه می تواند تجربه حسی را دچار تغییر کرده و حتی یک وضعیت فکری رویا گونه را ایجاد
نماید. وجود یک تئوری که حوزه تخصصی اش درک و فھم دنیای درون- روان و ابعاد گوناگون ھشیاری باشد به
ویژه برای ادراک این وجه و بعد "شخص" در برھم کنش شخص/محیط مفید خواھد بود.
تئوری روان-کاوانه با این سوژه به خوبی سازگاری دارد. این تئوری در بر دارنده یک مدل غنی و جامع از تیپ
ھای شخصیتی به دست آمده در طول ١٠٠ سال تحقیق و تجربه بالینی است. کتاب نانسی مک ویلیامز تحت
عنوان "تشخیص روان کاوانه" (انتشارات گیلفورد ١٩٩٤ ) یک منبع عالی است که انواع مفاھیم روانکاوانه را
خلاصه و یکپارچه درخود جای داده است.
تیپ ھای شخصیتی اصلی
این مفاھیم روان کاوانه درباره تیپ ھای شخصیتی اصلی ھستند. برای ھر کدام از این تیپ ھا، مک ویلیامز
دست به تحقیق و تفحص در زمینه ھای ویژگی ھای ظاھری، خلق و خو، سازمان رشد دھنده، دفاع ھا، پروسه
ھای تطبیقی، روابط عینی و پدیده ھای ترانس فرنس/ضد ترانس فرنس زده است.
سبک ھای شخصیتی تشریح شده به قرار زیر ھستند:
- سایکوپتیک (ضد اجتماعی)
- خود شیفت گر (نارسی تیک)
- شیزوئید
- پارنوید
- افسرده و مانیک ( تکانشی)
- مازوخیستی (خود آزاری)
- وسواسی و بی اختیار
(Histrionic) - ھیستریک
- منفک گرا ( دگر گریز)
یکی از حوزه ھای پژوھشی بررسی رفتار آنلاين، ھمین تیپ ھای شخصیتی ھستند و اینکه چگونه بصورت
سوبژکتیو تجربه می کنند و به انواع ویژگی ھای روان شناسانه مختلف در سایبراسپیس واکنش نشان می
دھند.
اینکه چگونه تجربه آنلاين را برای دیگران به وجود می آورند و جنبه ھای آسیب زننده و سودمند فعالیت ھای
آنلاين این افراد چقدر حائز اھمیت است.
تحقیقات بالینی نیز چنین نشان میدھند که سبک ھا-الگوھای متمایز شناخت محوری در رابطه با تفکر و ادراک
وجود دارند و با تیپ ھای گوناگون مرتبط بوده و ممکن است روشن کنند که چرا افراد مختلف یک نوع فعالیت
آنلاين را بر سایر فعالیت ھا ترجیح می دھند.
پرسش ھاي جالب
برخی از سؤالات جالب در این زمینه به قرار ذیل ھستند :
- آیا ناشناس بودن در فضاي آنلاين و آزادی دسترسی باعث تشویق و دلگرمی شخصیت ھای ضد اجتماعی
می شود؟ آیا آنھا برخی از ھکرھای سایبر اسپیس ھستند؟
- آیا افراد خود شیفته از توانایی جلب توجه فراوان به عنوان یک ابزار در جھت پدید آوردن یک جمعیت تحسین
کنندۀ استفاده خواھند کرد؟
- آیا شخصیت ھای منفک گرا گرایش دارند که خود را در زندگی سایبراسپیس (اینترنت) ایزوله کرده و از زندگی
واقعی (چھره به چھره و ملموس) دوری کنند؟ آیا آنھا گرایش دارند تا انواع ھویت ھای متمایز و چند گانه آنلاين
برای خود ایجاد کنند؟
- آیا افراد شیزوئید به صمیمیت محدو برخاسته از ناشناس بودن در فضاي آنلاين گرایش داشته و جذب آن می
شوند؟ آیا آن ھا برای دیگران کمین می کنند؟
- آیا افراد مانیک از ارتباطات غیر سینکرونه (غیر ھمزمان) به عنوان ابزاری برای ارسال پاسخ ھای سنجیده
(محاسبه شده) برای سایرین استفاده می کنند؟ آیا آنھا بطور ذاتی مکالمات موجز، آنی و فی- البداھه در طول
را ترجیح می دھند؟ IM چت و
- آیا افراد فاقد اختیار معمولاً بسوی کامپیوترھا و فضای اینترنتی جذب می شوند تا روابط خود و محیط را به
کنترل خویش درآوردند؟
از فرصت ھای مھیا شده برای نمایش ھای تئاتری در گروه ھای آنلاين ؛ به (Histrionic) - آیا افراد ھیستریک
خلاقانه بھره برداری کرده و از (Self-Expression) ویژه در محیط ھایی که ابزارھای نرم افزاری برای خود بیاني
آنھا لذت می برند؟
شخصیت ضدیتی (پرخاشگر انفعالی)
یک تیپ دیگر که در گروه ھای بحث آنلاين غالباً حضور دارد "شخصیت ضدیتی" است که از اين نوع افراد به
عنوان " پرخاشگر انفعالی" یا آدم ھاي "بلی،اما " یاد می شود.
اين نوع افراد ھمیشه یک گرایش قوی برای مخالفت با دیگران دارند و پیام ھای آنھا در ایمیل و بحث ھای
گروھی غالباً با کلماتی نظیر "ولي" و يا "در ھر صورت " ھمراه است. یک پیام ضدیتی روشنتر می تواند با واژۀ
که مترادف " بلی،اما " است، شروع شود. (well) خب
تئوری سایکو دینامیک چنین نظر می دھد که این افراد گرفتار احساسات راديكالي و خصمانه اي ھستند كه
فقط میتواند به صورت انفعالی وغیر مستقیم از طریق مخالفت ابراز شود و اينگونه ابراز وجود كنند. اين نوع افراد
نیاز دارند تا با دیگران مخالفت کنند و از این راه ھویت شکنندۀ خود را تثبیت کنند و یا با يك اثبات ظاھري که حق
با آنھا است و دیگران اشتباه می کنند،حس احترام به خودشان را در خودشان تقویت کنند.
افراد دارای گرایش ھای ضدیتی سعي مي كنند خودشان را در فضاھای انتلکتوئلی – جدلی گروھھای آنلاين
داخل كنند. اين فضاھا ھم در كنار مشکل عدم انطباق اين گونه افراد با ديگران مزيد بر علت مي شود و گرایش
ھای ضدیتی آنھا را بیشتر تقویت مي کند.
ماھیت یک فرد ضدیتی و برخی دیگر از تیپ ھای شخصیتی در جوک ھای مربوط به "شخصیتھای گروه خبری "
آشکار می شود که احتمالاً یک ترکیب فکاھی از تمام ویژگی ھای مشکل آفرین این تیپ ھای شخصیتی است.
آنچه که دراين مقاله بطور ضمنی بیان شده آن است که افراد، محیط ھای آنلاين و استراتژی ھای ارتباطات
آنلاين سازگار با تیپ شخصیتی خود را انتخاب می کنند.
اما آیا اين افراد به راحتی ھم وارد تعاملات آنلاينی می شوند که احساس می کنند با ماھیت حقیقی و سبک
شناختی آنھا سازگاری دارد؟
آیا برخی از آنھا صرفاً به واسطه نیازھای زیربنایی و حالات عاطفی تعیین کنندۀ کاراکتر خود دست به چنین
اعمالي نمی زنند؟

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن 1390ساعت 15:31  توسط نگار  | 

تله پاتی

تله پاتی (انتقال فکر) برای انجام اين تمرين ابتدا در مکانی آرام ونسبتا تاريک بدن خود را ريلکس کنيد سپس با چند تنفس آرام و عميق تمام ذهن وبدن خود را آرام کنيد حالا سعی کنيد به مدت چند دقيقه به هيچ جيزی فکر نکنيد وتمام افکار مزاحم را دور بريزيد ( اگر تمرينات قبلی را درست انجام داده باشيد اکنون براحتی می توانيد فکر و ذهن خود را آرام کنيد و يک خلا فکری خوبی داشته باشيد.) . پس از انجام اين مراحل آمادگی لازم برای انتقال فکر را داريد درابتدا سعی کنيد با موضوعاتی ساده کار کنيد تا به تدريج هم تسلط شما بر تله پاتی بيشتر شود و هم اعتماد به نفس شما برای انجام تمرينات سنگينتر و مشکلتر افزايش پيدا کند .حالا فرض ميکنيم که می خواهيم که فکری را انتقال دهيم (تله پاتی)
 در حالی که در کاملا ريلکس هستيد چشمان خود را آرام ببنديد وفردی را که ميخواهيد با او تله پاتی داشته باشيد در نظر بگيريد کنيد تمام حالات روحی و فيزيکی شخص مورد نظر از قبيل شکل وحالت صورت - طرز صحبت کردن - چيزهای مورد علاقه آن شخص و ... را دقيقا در ذهن خود تجسم کنيد به شکلی که هم اکنون آن شخص درروبروی شما قرار گرفته و شما داريد با او صحبت کرده و به چهره او نگاه ميکنيد اکنون تصوير ذهنی خود را بزرگتروشفافتر کنيد و دقيقترين جزييات را به شکلی واضح وشفاف در تصوير ذهنی خود ترسيم کنيد. تقريبا چيزی شبيه يک فيلم با همه جزييات آن. حالا از او بخواهيد که کاری را انجام دهد همانطور که گفتم در ابتدا با چيزهای ساده شروع کنيد مثلا از او بخواهيد که به شما تلفن کند بعد از اين که در اين کار موفق شديد سعی کنيد در تمرين بعدی با استفاده همين روش از او بخواهيد همين عمل را در يک زمان مشخص انجام دهد و به همين شکل می توانيد تمرينات را گسترده تر ومتنوعتر کنيد .

موفق باشيد .

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن 1390ساعت 15:28  توسط نگار  | 

تست عشق سنجي!!!

ک تست روانشناسي بسيار جالب براي اينکه بدانيد چقدر عاشق محبوبتان هستيد. جواب سئوالات در پايين مطلب موجود است....

?سوال اول: 
شما به طرف خانه كسي كه دوست داريد مي رويد. 
دو راه براي رسيدن به انجا وجود دارد: 
ـ يكي كوتاه و مستقيم است كه شما را سريع به مقصد مي رساند ولي خيلي ساده و خسته كننده است 
ـ اما راه دوم به طور قابل ملاحظه اي طولاني تر است ولي پر از مناظر زيبا و جالب است. 
حال شما كدام راه را براي رسيدن به خانه محبوبتان انتخاب مي كنيد؟راه كوتاه يا بلند؟ 
سوال دوم: 
در راه دو بوته گل رز مي بينيد .يكي پر از رزهاي قرمز و ديگري پر از رزهاي سفيد.شما تصميم مي گيريد 20 شاخه از رزها را براي او بچينيد. 
چند تا را سفيد و چند تا را قرمز انتخاب مي كنيد 
(شما مي توانيد يا همه را يا از تركيب دو رنگ انتخاب كنيد)
سوال سوم: 
با لاخره شما به خانه او مي رسيد . 
يكي از افراد خانواده در را بر روي شما باز مي كند. 
شما مي توانيد از انها بخواهيد كه دوستتان را صدا بزند. 
يا اينكه خودتان او را خبر كنيد. 
حالا چكار مي كنيد؟
سوال چهارم: 
شما وارد منزل شده به اتاق او مي رويد ولي كسي انجا نيست.پس تصميم مي گيريد رزها را همان جا بگذاريد. 
ترجيح مي دهيد انها را لب پنجره بگذاريد يا روي تخت؟
سوال پنجم: 
شب مي شود شما و او هر كدام در اتاقهاي جداگانه اي مي خوابيد..صبح زماني كه بيدار شديد به اتاق او مي رويد:به نظر شما وقتي كه انجا مي رويد او خواب است يا بيدار؟ 
سوال اخر: وقت برگشتن به خانه است ايا راه كوتاه و ساده را انتخاب مي كنيد؟ 
يا ترجيح مي دهيد از راه طولاني و جالب تر برويد؟
....... ......... ....... .......
جواب ها :

جواب سوال اول:جاده نشان دهنده عشق است اگر راه كوتاه را انتخاب كرده ايد.زود و اسان عاشق مي شويد. 
ولي اگر راه طولاني را انتخاب كردهايد به اساني عاشق نمي شويد.
جواب سوال دوم: تعدا رزهاي قرمز نشان دهنده ان است كه در يك رابطه چقدر از خودتان مايه مي گذاريدو تعداد رزهاي سفيد برعكس نشان مي دهد كه شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت داريد.به طور مثال اگر 18 رز قرمز و 2 عدد رز سفيد انتخاب كرده ايد به معناست كه شما 90% محبت مي كنيد و 10% انتظار محبت از طرف مقابل داريد.
جواب سوال سوم: سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما بامشكلات در يك رابطه است.اگر شما از اعضاي خانواده درخواست كرده ايد كه محبوبتان را صدا بزند به اين معناست كه شما از مواجه شدن با مشكلات مي ترسيد و اميدوار هستيد كه مشكلات به خودي خود حل شوند.ولي اگر خودتان به اتاق رفته ايد كه او را از حضور خود مطلع كنيد اين نشان مي دهد كه شما با مشكلات روبرو مي شويد و دوست داريد انها را هر چه زودتر حل كنيد.
جواب سوال چهارم: محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتياق شما براي ديدن محبوبتان است. اگر انها را بر روي تخت ميگذاريد نشان مي دهد كه دوست داريد او را زياد ببينيد.و اگر انها را لب پنجره قرار مي دهيد يعني اگر او را زياد هم نبينيد تحمل مي كنيد.
جواب سوال پنجم: سوال پنجم نشان دهنده تفكر و طرز فكر شما در كاراكتر و شخصيت فرد محبوبتان است.اگر شما او را در حالي كه خوابيده است در اتاق مي بينيد.اين به اين معني است كه شما او را همانطور كه است دوست داريد.و اگر او را بيدار ديده ايد يعني انتظار داريد او مطابق ميل شما بشود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر 1390ساعت 14:11  توسط نگار  | 

تست هوش آدم ضايع کن!

شخصي در يک تست هوش دردانشگاه که جايزه يک ميليون دلاري براش تعيين شده شرکت کرده .

شخصي در يک تست هوش دردانشگاه که جايزه يک ميليون دلاري براش تعيين شده شرکت کرده . 

سوالات اين مسابقه به شرح زير ميباشد : 

1-جنگ 100 ساله چند سال طول کشيد؟ 
الف-116 سال ب-99 سال ج-100 سال د- 150 سال 
آن شخص از اين سوال بدون دادن جواب عبور کرد . 

2-کلاه پانامايي در کدام کشور ساخته ميشود؟ 
الف-برزيل ب-شيلي ج-پاناما د-اکوادور 
آن ازدانش اموزان دانشگاه براي جواب دادن کمک خواست . 

3-مردم روسيه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن ميگيرند؟ 
الف-ژانويه ب-سپتامبر ج-اکتبر د-نوامبر 
آن شخص از خدا کمک خواست . 

4-کدام يک از اين اسامي اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟ 
الف-ادر ب-البرت ج-جورج د-مانويل 
آن شخص اين سوال رو با پرتاب سکه جواب داد . 

5-نام اصلي جزاير قناري واقع در اقيانوس ارام از چه منبعي گرفته شده است؟ 
الف-قناري ب-کانگرو ج-توله سگ د-موش صحرايي 
آن شخص از خير يک ميليون دلار گذشت .

اگر شما فکر ميکنيد که از آن شخص باهوش‌تر هستيد و به هوش او مي‌خنديد، پس لطفا به جواب صحيح سوالات در زير توجه کنيد: 

1- جنگ 100 ساله( 1453-1337 ميلادي) به مدت 116 سال به درازا کشيد. 
2- کلاه پانامايي در کشور اکوادور ساخته مي‌شود. 
3- انقلاب اکتبر روسيه در ماه نوامبر جشن گرفته ميشود. 
4- نام کوچک شاه جورج البرت بود.(در 1936 او نام کوچک خود را تغيير داد.) 
5- توله سگ. در زبان اسپانيايي INSULARIA CANARIA که در فارسي به معني جزاير توله سگها ..

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر 1390ساعت 14:7  توسط نگار  | 

علائم و نشانه های دروغگویی

به طور میانگین، همه مردم جهان، روزی دو مرتبه دروغ می‌گویند. برخی افراد، دروغگوهای خوبی نیستند و زود لو می‌روند اما برخی دیگر دروغگوهای قهاری هستند…


دوست دارید بدانید طرف مقابل‌تان در یک رابطه دروغ می‌گوید یا راست؟ به این ۷ نشانه که در ادامه مطلب امده است توجه کنید:

۱ – اضطراب و عرق کردن: شناخته‌ترین نشانه‌هایی که می‌تواند یک فرد دروغگو را لو دهد، عرق کردن و اضطراب اوست. زمانی که ما دروغ می‌گوییم همیشه می‌ترسیم لو برویم. به همین دلیل دچار اضطراب می‌شویم و اضطراب با افزایش ضربان قلب و عرق کردن همراه است. اما این موضوع در رابطه با همه مردم صادق نیست. برخی افراد به دروغگویی عادت دارند و دچار اضطراب نمی‌شوند!

۲ – صدای خیلی زیر یا خیلی بم: روان‌شناسان معتقدند صدا، علامت خوبی برای شناسایی دروغگو است. چرا؟ در واقع این ما نیستیم که صدا را کنترل می‌کنیم. مغز بر اساس احساساتی که داریم آن را به شکل اتوماتیک تنظیم می‌کند. وقتی دروغ می‌گوییم، می‌ترسیم رسوا شویم. به همین علت معمولا تن صدا تغییر می‌کند و خیلی زیر یا خیلی بم می‌شود.

۳ – سخنان ضد و نقیض: دروغگوها به دلیل ترس از رسوا و شرمگین شدن تعادل احساسی درستی نداشته و حتی حرف‌های آنها کم و بیش ضد و نقیض است. برای آنکه مطمئن شوید یک فرد دروغ می‌گوید از او بخواهید دقیقا حرفی را که در یک موقعیت خاص زده برای شما در مواقع مختلف تکرار کند، حتی سوالات متفاوت و مدام در مورد همان مساله می‌تواند ثبات فکری دروغگو را بر هم بریزد.

۴ – میمیک‌های غیرمعمول: پلک زدن‌های مداوم، مالیدن پلک، نگاه‌های مبهم… همگی اینها نشانه میمیک صورت یک فرد حین دروغ گفتن است. صورت دقیقا احساساتی را که داریم نشان می‌دهد و کنترل عمقی آنها کمی سخت است. اگر فردی میمیک غیرطبیعی و غیرمعمول دارد و حین صحبت با شما دچار تیک خاصی مثل مالیدن پلک می‌شود، می‌توانید به حرف‌های او شک کنید.

۵ – ژست‌های مخصوص: سرفه کردن درون مشت، بالا بردن دست روی سر و عقب بردن بالاتنه موقع حرف زدن از جمله ژست‌های آدم‌های دروغگو است. البته باید مراقب هم بود. برخی دروغگوها برای آنکه احساسات‌شان نمایان نشود حین حرف زدن کاملا خنثی عمل می‌کنند.

۶ – حرف زدن وسواسی: دروغگوها معمولا در صحبت کردن وسواس به خرج نمی‌دهند و همه مسایل را رو نمی‌کنند. اگر شما حین صحبت‌ها از فردی بخواهید با دقت بیشتری مسایل را برای شما بیان کند و به عبارتی وسواسی‌تر از او سوال کنید، معمولا دروغگو چون حافظه خوبی ندارد و در دور بعد قادر به بیان همان جواب‌ها نیست. درنهایت می‌توانید از زبان او این جملات را بشنوید «به من اعتماد نداری؟» اگر فردی واقعا دروغگو نباشد، خیلی سریع از کوره درنمی‌رود و برای بار دوم هم به برخی سوالات شما پاسخ می‌دهد.

۷ – احساسات اغراق‌آمیز: وقتی فردی فقط با دهان می‌خندد یعنی یا می‌خواهد رعایت ادب کرده باشد یا دروغگوی ماهری است. یک لبخند صادقانه با عقب رفتن لب‌ها و چین خوردن پلک‌ها در سمت خارج همراه است. یک دروغگو معمولا تنها با دهان می‌خندد تا احساسات درونی خود را مخفی کند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر 1390ساعت 13:41  توسط نگار  | 

۲۱ روش برای گفتن دوستت دارم

همانطور که می دانید گفتن دوستت دارم برای شما و همچنین برای نامزدتان بسیار اهمیت دارد. اما شما نباید به گفتن دوستت دارم بسنده کنید. درحقیقت، ابراز علاقه غیر کلامی روش بهتری برای جذب کردن مردان است… مردها تمایل دارند که دوستت دارم را در کارهایشان ثابت کنند بنابراین برای ابراز احساساتشان کمتر از این جمله استفاده می کنند. ما در اینجا شما را با نحوه ابراز علاقه چند نفر آشنا می کنیم تا ببینید چگونه می توانید علاقه و عشقتان را بدون گفتن یک کلمه به طرف مقابلتان ابراز کنید. رمانتیک باشید • گاهی اوقات من یک پیام عاشقانه برای همسرم روی میز صبحانه اش می نویسم. مخصوصا روز ولنتاین با برش های نان روی میز صبحانه علاقه ام را به او نشان میدهم. او با دیدن این پیام عاشقانه لبخندی بر لبانش می نشیند. • هرچندوقت یکبار روی یک کارت برایش می نویسم که چقدر دوستش دارم و از او تشکر می کنم که قبل از اینکه بخوابد آن را بخواند. • همسر من، گاهی اوقات به ماموریت کاری می رود و وقتی که برمی گردد به او هدیه کوچکی می دهم. هدیه را روی میز آشپزخانه می گذارم و منتظر می مانم تا متوجه اش شود. هدیه ای که برایش تهیه می کنم می تواند عطر مورد علاقه اش، گل طبیعی، یا حتی یک تکه وسیله زینتی که خودم درستش کردم باشد. • من گاهی اوقات نوشته های عاشقانه، را در کشوی لباسهای همسرم می گذارم. او هرگز نمی تواند پیش بینی کند که دفعه بعد چه چیزی خواهد دید. او بعد از دیدن نوشته های من آن را بر می دارد و می داند که کار من است. • من روی آینه برای همسرم می نویسم دوستت دارم تا هروقت سراغ آینه رفت آن را ببیند. زندگی را راحت بگیرید • شوهر من هر شب خمیردندان را روی مسواکم می ریزد و روی سینک می گذارد. او بهترین شوهر دنیا است. • من لیست کانال های تلویزیون را به ترتیب علائق شوهرم تنظیم می کنم مثلا اول کانالی که بیشتر فیلم پخش می کند و سپس کانال ورزشی. چون می دانم که او به این دو شبکه علاقه دارد البته این موضوع را به او نمی گویم. زمانی که کنترل تلویزیون را دستش گرفت کاملا سورپریز می شود. • قبل از اینکه شوهرم سرکار برود، میز صبحانه را آماده می کند. برای یک مرد، این واقعا قدم بزرگی است. • شوهر من هر روز صبح زود بیدار می شود. با وجود اینکه کارش ساعت ۹ شروع می شود و می توانید دیرتر از من بیدار شود اما اینگونه نیست. وقتی که من آماده شدم، همسرم سه فرزندمان را به سمت ماشینش می برد تا آنها را برساند. برای من این کار بهترین روش است که نشان می دهد او همه ما را عاشقانه دوست دارد. قدردانی تان را نشان دهید • وقتی که من و همسرم با دوستانمان بیرون می رویم من واقعا به خودمان افتخار می کنم حتی اگر او درمورد چیزهای کوچکی از من صحبت کند. • هر روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار شوم همسرم دو عدد حوله تمیز برایم آماده می کند تا وقتی که حمام رفتم حوله ام آماده باشد. یک حوله بزرگ برای بدنم و یک حوله کوچکتر برای موهایم. با در آغوش گرفتن همسرتان از او تشکر و قدردانی کنید اولین اعتراضی که بیشتر از بقیه از مردان می شنویم این است که آنها می گویند ما برای کاری که انجام می دهیم قدردانی نمی شویم. دفعه بعد که شوهرتان برای بردن زباله ها به بیرون از خانه رفت برای ۳۰ ثانیه هم که شده او را در آغوش بگیرید و از او قدردانی کنید. مردان فوق العاده تحت تاثیر این روش قرار میگیرند. • زمستان ها موقع صبح، من ماشین شوهرم را استارت می زنم تا زمانی که می خواهد سرکار برود ماشینش گرم شده باشد. نشانه های عشق و صمیمیت را از خودتان به جا بگذارید • صفحه موبایل همسرتان را عوض کنید تا هروقت به گوشی اش نگاه کرد جمله دوستت دارم را بخواند. • من و همسرم ایمیل های کوتاهی برای همدیگر می فرستیم تا به همدیگر نشان دهیم که در هر لحظه چه حسی نسبت به یکدیگر داریم. یکبار او برای من نوشت: آهنگ یک خواننده مرا یاد تو می اندازد. حالا هرموقع که من آن را گوش می کنم متوجه می شوم چقدرشوهرم مرا دوست دارد. • شوهر من ساعت ۵:۳۰ صبح بیدار می شود، اما شب قبل لباسهایش را از داخل کمد و کشویش بیرون می آورد تا صدای باز و بسته شدن آنها مرا بیدار و اذیت نکند. به نظر شما این عشق نیست؟! یک پیام رمزدار بفرستید • روی دیوار هال تا دیوار اتاق خواب نوشته ای دنباله دار برای همسرتان بنویسید. • هر روز صبح که شوهرم سر کار می رود سه بار برایم بوق می زند. با این کار به من نشان می دهد که دوستت دارم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر 1390ساعت 13:40  توسط نگار  | 

مطالب قدیمی‌تر